ŠKD

Zaraďovanie detí do ŠKD

O zaradení do ŠKD rozhoduje riaditeľ školy, alebo ním poverený zástupca.
Deti sa do ŠKD zaraďujú vždy na jeden školský rok, na základe písomnej prihlášky podanej zákonnými zástupcami. Deti 1. ročníka podávajú písomné prihlášky v prvý deň nástupu do školy.
Do ŠKD sa prednostne zaraďujú deti nižších ročníkov prihlásených na pravidelnú dochádzku, ktorých rodičia sú zamestnaní.
Pri veľkej neprispôsobilosti dieťaťa na prácu v ŠKD, alebo pri ohrozovaní svojho zdravia, alebo zdravia detí, môže byť dieťa zo ŠKD vylúčené riaditeľom školy.

Poplatky

Opatrenie MPSVaR SR č. 196/2019 stanovilo výšku životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa s účinnosťou od 1. júla 2019. V nadväznosti na uvedené skutočnosti MČ Bratislava – Ružinov pristúpila ku zmene stanovenia výšky príspevku pre šk. rok 2019/2020 nasledovne: Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v ŠKD vo výške 17.5% životného minima na jedno nezaopatrené dieťa predstavuje čiastku 16,80 € na kalendárny mesiac.
Príspevok sa uhrádza vopred do 12. dňa v kalendárnom mesiaci prevodom na bankový účet 1640063258/0200, IBAN: SK96 0200 0000 0016 4006 3258.
 
Do poznámky treba napísať meno dieťaťa, triedu, mesiac, za ktorý platíte.

Výchovno-vzdelávacia činnosť

  • Výchovno-vzdelávacia činnosť ŠKD je zameraná na činnosti oddychového, rekreačného charakteru a na prípravu na vyučovanie, ktoré sa uskutočňuje v 11. oddeleniach ŠKD.
  • Deťom umožňujeme účasť aj v iných formách výchovnej činnosti mimo školy (karnevaly, diskotéky, besedy, exkurzie, výlety, filmové a divadelné predstavenia, …).
  • V oblasti rekreačného charakteru prostredníctvom rôznych športovo-zábavných aktivít umožňujeme deťom tráviť čo najviac voľného času pohybom. Rodičia i deti si každoročne pochvaľujú organizovanie kurzov korčuľovania a plávania, o ktoré je veľký záujem.

Prevádzka ŠKD 

06.30 – 07.30 ranné schádzanie detí
11.45 – 13.45 obed, oddychová, relaxačná činnosť, tematické oblasti výchovy (vzdelávacia, spoločensko-vedná, esteticko-výchovná, pracovno-technická, prírodovedno- environmentálna, telovýchovná – športová)
13.45 – 15.00 rekreačná činnosť, hrové aktivity
15.00 – 15.45 olovrant, príprava na vyučovanie
15.45 – 18.00 hrové aktivity, odchod domov 

Oddelenia ŠKD

1. oddelenie Jana Kršňáková
2. oddelenie Katarína Kassayová
3. oddelenie Oľga Ragačová
4. oddelenie Mgr. Petronela Sabová
5. oddelenie Mgr. Zuzana Kováčová
6. oddelenie Mgr. Katarína Kovácsová
7. oddelenie Zuzana Kiššová
8. oddelenie Mgr. Martina Čermáková
9. oddelenie Miriam Blahá
10. oddelenie Magdaléna Záhorská
11. oddelenie Miroslava Lepešová

Deti si môžu rozvíjať svoj potenciál vrámci svojho oddelenia prostredníctvom nasledujúcich tematických oblastí výchovy počas oddychovej a rekreačnej činnosti