Rada školy

rada školy

Rada školy je ustanovená podľa paragrafu 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a podľa vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z. a je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom školy v oblasti výchovy a vzdelávania, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy z pohľadu školskej problematiky.

Predseda – Mgr. Mária Barnová (pedagogický zamestnanec) 

Podpredseda – Mgr. Katarína Konečná (pedagogický zamestnanec)

Mgr. Barbora Ottingerová – zástupca rodičov

Ing. Monika Bukovinská – zástupca rodičov

Lenka Orave – zástupca rodičov

Beáta Zborníková – zástupca rodičov

Jarmila Gorelová – nepedagogický zamestnanec

Mgr. Igor Adamec – poslane MČ Ružinov

Mgr. Martina Fondrková – poslankyňa MČ Ružinov

Ing. Tatiana Tomášková – poslankyňa MČ Ružinov

Bc. Radovan Bajer – poslanec MČ Ružinov