Rada školy

rada školy

Rada školy je ustanovená podľa paragrafu 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a podľa vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z. a je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom školy v oblasti výchovy a vzdelávania, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy z pohľadu školskej problematiky.