Detský ombudsman

Kto je detský Ombudsman?

Maximilián Nikolayev – to je ten žiak,  ktorý koná v záujme iných, pre dobro tých druhých.

V čom pomáha detský ombudsman?

Chráni základné práva a slobody (nájdeš ich v Ústave SR a v Dohovore o právach dieťaťa). Medzi deťmi je tým, ktorý dokáže hovoriť otvorene s p. riaditeľkou a učiteľmi o problémoch medzi deťmi, ktorý dokáže predostrieť požiadavky a potreby ostatných detí, vidieť skryté šikany a včas napomôcť ich riešeniu.

Poznáš Dohovor o právach dieťaťa?

Bol prijatý v roku 1989 a podpísalo ho najviac štátov. Za dieťa sa v ňom považuje každá ľudská bytosť mladšia ako 18 rokov (pokiaľ podľa právneho poriadku štátu, ktorý sa vzťahuje na dieťa, nie je dospelosť dosiahnutá skôr. V Slovenskej republike sa staneš plnoletým dovŕšením „18-ky“. Skôr len uzavretím manželstva. Súd ti môže výnimočne povoliť uzavretie manželstvo po „16-ke“).

Dohovor Ti zaručuje najmä tieto práva:

 
 • právo na život a rozvoj,
 • právo na meno a štátnu príslušnosť,
 • právo poznať podľa možností vlastných rodičov a právo na ich starostlivosť ,
 • právo na zachovanie identity (najmä meno, štátnu príslušnosť a rodinné zväzky),
 • právo žiť s rodičmi (pokiaľ sa nejedná o prípady, kedy by to bolo nezlučiteľné
  so záujmom dieťaťa),
 • právo udržiavať kontakt s oboma rodičmi, ak je odlúčené od jedného z nich alebo od obidvoch,
  rešpektovanie a branie ohľadu na názor dieťaťa, ktoré je schopné formulovať vlastné názory, právo dieťaťa
 • slobodne sa vyjadrovať o všetkých záležitostiach, ktoré sa ho týkajú; má právo byť vypočuté v súdnom alebo správnom konaní, ktoré sa ho dotýka,
 • sloboda prejavu a právo na vhodné informácie,
 • sloboda svedomia, myslenia a náboženstva,
 • sloboda združovania, stretávania sa s ostatnými,
 • ochrana pred neoprávnenými zásahmi do súkromia, rodiny, domova a korešpondencie ako aj pred útokmi na česť alebo povesť,
 • právo na zdravie a zdravotnú starostlivosť (právo na dosiahnutie najvyššej možnej úrovne zdravotného stavu),
 • právo na vzdelanie,
 • právo na to, aby sa disciplína na školách zabezpečovala spôsobom zlučiteľným s ľudskou dôstojnosťou dieťaťa a rešpektovaním jeho práv,
 • právo na oddych a voľný čas, účasť v hrách,
 • právo využívať sociálne zabezpečenie vrátane sociálneho poistenia,
 • právo vedieť o svojich právach,
 • pozitívne, humánne a urýchlené posudzovanie žiadosti dieťaťa alebo jeho rodičov o vstup na územie štátu alebo jeho opustenie za účelom spojenia rodiny,
 • zabraňovanie únosom a zadržiavaniu detí do zahraničia rodičom alebo treťou osobou a ich nevrátenie späť.

Dohovor Ťa chráni pred:

 
 • detskou prácou (hospodárskym vykorisťovaním, vykonávaním práce nebezpečnej alebo brániacej zdraviu, vzdelávaniu alebo rozvoju dieťaťa),
 • konzumáciou drog,
 • sexuálnym zneužívaním, vrátane prostitúcie a pornografie,
 • predajom, únosmi a obchodovaním s deťmi,
 • inými formami vykorisťovania,
 • mučením a zbavením slobody, krutým, neľudským a ponižujúcim zaobchádzaním a trestami,
 • ozbrojenými konfliktami.

Dohovor pamätá aj na skupiny detí, ktorým je potrebné venovať zvláštnu ochranu a pomoc, najmä:

 
 • deti bez rodiny (mala by byť vyvíjaná snaha o zabezpečenie náhradnej starostlivosti s ohľadom na kultúrny pôvod; adopcie len v záujme dieťaťa,
 • na základe súhlasu príslušného orgánu a pri zabezpečení záruk pre postavenie dieťaťa),
 • utečenecké deti (kladený je dôraz na potrebu medzinárodnej spolupráce),
 • postihnuté deti s telesným alebo duševným postihom (kladenie dôrazu
 • na zabezpečenie plnohodnotného a riadneho života),
 • deti národnostných menšín alebo domorodého pôvodu (právo používať vlastnú kultúru, jazyk, náboženstvo).