Jedáleň

Všeobecné informácie

       Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava- Ružinov č. 7/2019 zo dňa 25.6.2019 určuje v súlade s § 140 ods. 10 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) v znení neskorších predpisov výšku príspevku na čiastočnú úhradu režijných nákladov v paušálnej sume 13 €/mesiac, ktorú uhrádza zákonný zástupca žiaka.
      Príspevok na stravovanie zákonný zástupca žiaka uhrádza vopred trvalým príkazom.
Pri úhrade je potrebné do správy adresáta uviesť meno a priezvisko žiaka, triedu a správny variabilný symbol
na číslo účtu: SK98 0200 0000 0016 4588 5453.
      Evidencia odberu stravy je na základe čipu. Stravník je povinný zakúpiť si čip v ŠJ pri ZŠ.
Cena čipu je 2,00 €.
Každý stravník je povinný pri obede sa preukázať platným čipom.

Príspevok na stravovanie v ŠJ pri ZŠ :
Stravník – žiak  ZŠ I. stupeň – obed: 1,21 € (dotácia 1,20 €) 0,01 € hradí MČ
Stravník – žiak ZŠ II. stupeň – obed: 1,30 € (dotácia 1,20 €) 0,10 € hradí MČ
Stravník – žiak ZŠ III. stupeň – obed: 1,41€

       Podľa zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR má žiak ZŠ nárok na stravu za poplatok znížený o dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom žiaka vo výške 1,20 € iba v prípade, ak sa zúčastní vyučovania v základnej škole a odobral stravu. Na základe uvedeného zákonný zástupca žiaka berie na vedomie, že je povinný v prípade neúčasti žiaka na vyučovaní svoje dieťa zo stravy odhlásiť a v prípade, že sa žiak zúčastní na vyučovaní a neodoberie stravu, zákonný zástupca uhrádza plnú výšku príspevku na stravovanie za jedlo v danom dni!

Možnosti odhlasovania zo stravovania (do 14.00 h predchádzajúceho dňa):
osobne v ŠJ ZŠ Medzilaborecká 11
telefonicky na tel. č.: +421 0901 725 914
emailom na adrese : annapalenikova4@gmail.com

Vedúca školskej jedálne

Anna Páleniková

annapalenikova4@gmail.com

0901 725 914

Čo ponúka naša jedáleň

 • jedlá pripravované podľa Materiálno-spotrebných noriem MŠ SR a ÚVZ SR,
 • pripravované jedlá zodpovedajú odporúčaným výživovým dávkam pre príslušnú vekovú kategóriu,
 • pri príprave jedál nepoužívame geneticky upravované potraviny,
 • V jedálnom lístku je vyznačené číslo normy, podľa ktorej sa jedlo pripravuje, nájdete tam gramáž jednotlivých porcií ako aj alergény,
 • jedlo štandardne tvorí:
  • 1 x v týždni je múčne jedlo a k tomu nápoj s mliekom,
  • 1 x v týždni je na odľahčenie bezmäsitý deň,
  • 1 x v týždni je znížená dávka mäsa (mäsový nákyp, mäsové guľky, zapekané zemiaky a pod.)
  • 2 x v týždni je plná dávka mäsa,
  • 1 x v týždni je ovocie a múčnik (alebo cereálna tyčinka),
  • aspoň 1 x v týždni jedlo obsahuje ovsené vločky, jačmenné krúpy, strukoviny a jedlo z rýb,
  • každý deň musí obsahovať jedlo zeleninu, pravidelne sú šaláty z čerstvej zeleniny,
  • nápoje zo sirupov sú bez konzervačných a umelých látok, farbív a sladidiel.

OZNAM

Žiadame rodičov o uhrádzanie stravného vždy najneskôr k prvému nasledujúceho mesiaca. Ak žiak k prvému v danom mesiaci nepredloží doklad o uhradení stravného na príslušný mesiac ráno do 8.00 h., nebude mu obed v daný deň poskytnutý / nebude mať aktivovaný čip.  Ak žiak prvého a ostatné dni v mesiaci predloží doklad o úhrade stravného po 8.00 h., bude obed poskytnutý až od nasledujúceho dňa. Ak má žiak stravné hradené trvalým príkazom v banke, bude mu čip k prvému dňu v mesiaci aktivovaný automaticky.